mTCS-3槽基板

 

产品介绍相关资料

         mTCS-3槽基板

           mTCS-3槽基板是一款可以支持3块多功能板同时使用的产品。

           mTCS-3槽基板的主要特点:

                   1、支持mTCS系列所有多功能板。

                   2、支持自动响应插入多功能板识别功能。

                   3支持自动响应拔出多功能板功能。

                   4、支持热拔插功能。

                   5、支持5V/24V系统。

                   6、内置总线缓冲驱动器。

                   7、支持mTCS智能电源模块。


推荐产品 相关讨论最新文章最热下载